Beredskapsøvelse 31. oktober

Rundt klokken 13.00 onsdag 31. oktober vil vi gjennomføre en beredskapsøvelse på byggeplassen til Finansparken i Bjergsted.

Beredskapsøvelsen innebærer blant annet utrykning fra nødetatene. Dette er et ledd i vårt høyt prioriterte sikkerhetsarbeid, og det gir også god trening for de berørte etatene.

Vi håper på forståelse for at dette er nyttig, og at det ikke skaper uro og bekymring blant våre naboer.

Lyd fra boring

Den siste halvannen uken har nok noen av Finansparkens naboer, særlig på sydsiden av bygget, hørt en ubehagelig hvinende lyd i perioder på dagtid.

Dette skyldes at vi på sydfasaden borer og skrur i en tresort som er hard. Vi har de siste par dagene gjort endringer i bruk av verktøy og metode som har redusert lyden, men vi kan dessverre ikke garantere at den blir helt borte før denne aktiviteten er ferdig. Det meste av dette arbeidet vil være gjort i løpet av uke 44.

Vi beklager ubehaget som kan oppleves med dette.

Arbeid i Borgermester Middelthonsgate

Mandag 15. oktober starter Veidekke arbeid med rør og kabler i Borgermester Middelthonsgate.

 FINANSPARKEN: Slik ser bygget ut i oktober 2018. Foto: 3D4D.no

FINANSPARKEN: Slik ser bygget ut i oktober 2018. Foto: 3D4D.no

Det innebærer bruk av gravemaskin og lastebil. Avhengig av mengden fjell i rørtraseen kan det også bli nødvendig med piggmaskin eller boring og sprengning.

Arbeidene vil foregå på dagtid frem til juletider.

For å kunne beholde trafikk i to retninger, har Veidekke fått tillatelse til å stenge fortauet. Fotgjengere blir ledet over på gangfeltet langs fasaden til Bjergsted Terrasse.

Kveldsarbeid og redusert belysning

Det vil fortsatt være noe kveldsarbeid i Finansparken, men fremover blir det redusert belysning om natten.

Torsdag 20. september vil det pågå arbeider med dieseldrevet lift i nordenden av bygget. Arbeidet vil foregå mellom klokken 19.00 og 22.00.

Under informasjonsmøte med naboer til Finansparken i begynnelsen av september, ble det løftet et spørsmål vedrørende belysning i bygget. Veidekke har nå funnet en praktisk løsning som skal ivareta både sikkerhet og gi redusert belysning.

Dette innebærer at innvendig gangbelysning langs Borgermester Middelthonsgate som hovedregel skal slås av om natten mandag til fredag, kveld og natt på lørdag, samt hele søndag.

Skal asfaltere i parkeringskjelleren

Arbeidet med å asfaltere i kjelleren i Finansparken starter onsdag 19. september.

 Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Oppstart er med det fremskyndet fra uke 39 til midten av uke 38. Arbeidet vil foregå fra mandag til fredag i uke 38 til og med uke 43, innenfor arbeidstiden fra klokken 07.00 til 19.00.

Selve asfalteringsarbeidet vil man ikke legge særlig merke til, men det vil komme lastebiler med leveranser av asfalt til porten på nordsiden av bygget.

Det er også plassert en ventilasjonsvifte på sydsiden av bygget – mellom øst- og vestfløyen. Denne sørger for utskifting av luften i kjelen mens arbeidet pågår. Ventilasjonsviften vil lage støy, og det vil kunne bli asfaltlukt utenfor bygget.

Ut fra data fra ventilasjonsviften, samt plassering og skjerming av denne, vil støynivået holdes innenfor myndighetskravene, opplyser Veidekke.

Status i Finansparken

Tirsdag 4. september ble det gjennomført informasjonsmøte for nabolaget til Finansparken i Bjergsted. Dette er en oppsummering av det viktigste derfra.

Det var 32 stykker til stede på møtet. Prosjektledelsen viste frem oversiktsbilder av byggeområdet og hvordan Finansparken vil se ut når bygget er ferdigstilt.

Veidekke presenterte hvordan fremdriften, arbeidstidene og mulige støykilder vil være de kommende seks til tolv månedene.

Veidekke har også fulgt opp klage angående støy fra lift og andre arbeidsmaskiner. Det er utarbeidet en støyrapport og gjort tiltak både før og etter denne. Loggen for faktisk arbeid etter klokken 19.00 er nøye gjennomgått, og klagen er besvart med dokumentasjon sendt til Stavanger kommunes representant. For oversikt over tiltak og prosess, kan du se i presentasjonen fra informasjonsmøtet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Problemer med kontaktskjema

Underveis i møtet kom flere spørsmål fra de oppmøtte. Blant spørsmålene var hvorfor henvendelser til nettsiden Finansparken.no ikke ble besvart.

En av de oppmøtte ønsket svar på hvorfor det er blitt gitt informasjon om at det ikke ville være slaglyder under oppføringen av bygget, når det vitterlig er slag- og bankelyder gjennom hele byggeprosessen.

Kommunikasjonsavdelingen i SR-Bank har ikke mottatt henvendelsene som er kommet gjennom nettsiden. Saken er fulgt opp og det viser seg at det har ligget en feil på nettsiden. Henvendelser gjennom kontaktskjema på Finansparken.no, har ikke blitt sendt videre. Dette er selvsagt beklagelig og feilen er nå rettet. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

 Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank

Skitne fasader

Sameiet i Bjergsted Terrasse 1 varsler en kommende henvendelse om skitne fasader mot byggeplassen. Dette vil bli behandlet som egen sak om det blir sendt som en dokumentert og skriftlig henvendelse.

Også sameiet i Christen Thranesgate 29 opplever tilskitning av fasade og glass. De vurderer en tilsvarende henvendelse.

Arbeidstid

Det ble også rettet en henvendelse om arbeidstiden på prosjektet. Veidekke har allerede lempet på arbeidstiden for å ta hensyn til naboer. Arbeid på byggeplassen avsluttes i dag i all hovedsak klokken 19.00. En tidligere avslutning vil gå sterkt utover fremdriften til prosjektet.

Et ønske om å skru av sikkerhetsbelysningen som er på hele døgnet, ble tatt opp på informasjonsmøtet. Veidekke ser på om dette er praktisk mulig, uten at det får følger for sikkerheten.

 

Nabomøte den 4. september

Tirsdag 4. september er det igjen tid for en samling for alle som er interesserte i Finansparken. Fra klokken 17.00-18.30 inviterer vi til informasjonsmøte for naboer.

Veidekke informerer om arbeidene de neste seks månedene, hvilke faser vi står ovenfor, hva dere kan forvente av støy, trafikk og så videre.

Kom gjerne inn på kaffe og noe å bite i før møtet. Vi åpner dørene til Bjergsted Terrasse 1 klokken 16.30.

 Bildene er tatt tirsdag 7. august 2018 (til høyre) og 27. oktober 2017 (til venstre). Foto: Aeroview/3D4D.no

Bildene er tatt tirsdag 7. august 2018 (til høyre) og 27. oktober 2017 (til venstre). Foto: Aeroview/3D4D.no

Oppfølging fra informasjonsmøte tirsdag 6. februar

Finansparken i Bjergsted inviterte naboer til informasjonsmøte den 6. februar.

Agenda var informasjon om prosjektet så langt og arbeidet fremover, i tillegg til spørsmål og svar fra naboer. 

Helge Opedal, prosjektdirektør fra Veidekke, gikk grundig gjennom denne presentasjonen hvor fremdrift, arbeidstider og mulige støykilder de neste seks månedene tatt opp. 

Det har vært få klager fra nabolaget etter at sprengningsarbeidene ble ferdigstilt. To klager angående sterkt lys fra byggeplass utover arbeidstid er fulgt opp med forbedrede rutiner for å slukke lys etter arbeidstid. Klager blir fulgt opp omgående.

Det ble reist spørsmål om hvor høyt bygget blir. Det kan ifølge reguleringsplanen bygges opp til maks kote 48,0 (høyde over havet) Høyden på terreng i nordspiss er 19,50. Høyden på bygget blir da maks 28,5 meter.

Vedlagte skisse fra Fasade Nord er påført kotehøyder til overkant takbjelke.

Høyde.jpg

Møtet ble avsluttet med fremvisning av Helen & Hard sin filmvisualisering av ferdig bygg.

 

Disse fem skal konkurrere om kunstprosjekt

I forbindelse med byggingen av Finansparken i Bjergsted er det satt ned et kunstutvalg. Dette utvalget har hatt som oppgave å utarbeide en kunstplan, som skal følges for å realisere kunstprosjekter av høy kvalitet for bygget.

Kunstplanen finnes i sin helhet som pdf her.

Første steg i planen vil realisere et kunstprosjekt for atriet i Finansparken. 

Til realiseringen av kunstprosjekt for atriet er det innbudt fem kunstnere som vil konkurrere om å utforme forslag. De fem utvalgte kunstnerne ble utvalgt etter en grundig gjennomgang av de 91 kandidatene som søkte til den åpne prekvalifiseringen. Den åpne utlysingen resulterte i interesse fra mange gode kunstnerskap og kunstutvalget har vært godt fornøyd med variasjon og bredde til de innsendte påmeldingene som bestod av både nasjonale og internasjonale kandidater.

Kandidatene

Kandidatene som skal konkurrere om å utforme forslag til kunstprosjekt til atriet har en internasjonal spennvidde og stod frem som sterke kandidater blant annet med hensyn til erfaring med tidligere prosjekter, god kjennskap til ny teknologi og med gjennomreflekterte søknader som responderte godt på kunstplanens intensjon.

Kunstutvalget har valgt ut følgende kandidater som er invitert til konkurransen:

Wolfgang Buttress (England)

Chris Salter (Canada)

Anne Marthe Dyvi (Norge)

Joachim Sauter (Tyskland)

Gregory Lasserre & Anais met den Ancxt (Frankrike)

De inviterte kandidatene vil få frist til 1.mai med å levere sine forslag med kunstprosjekt til atriet. Vinneren av oppdraget vil annonseres før sommeren og får en produksjonstid frem til montering av kunstverket sommeren 2019.

 GÅR FREMOVER: Slik ser det ut på byggeplassen i Finansparken nå. Foto: Aeroview

GÅR FREMOVER: Slik ser det ut på byggeplassen i Finansparken nå. Foto: Aeroview

Vår visjon

Kunsten i Finansparken skal medvirke til en helhetlig estetisk utforming, og legge til rette for kunstopplevelser for alle brukerne av bygget. Kunsten kan understøtte visjonen til Finansparken – «en arena for verdiskaping».

Kunstprosjekt kan være frittstående eller integrert som del av bygningen. Kunstprosjekt skal ses i sammenheng med områdets, byggets og arkitektens visjon.

Hensikten med kunstprosjektene er å gi brukerne og besøkende anledning til å oppleve kunst i deres kontakt med konsernet. Finansparken ønsker å bidra til økt trivsel ved å tilby kunstopplevelser. Gjennom en variert kunstsamling vil konsernet bidra til aktiv kunstformidling og økt forståelse av kunst.

Kriterier for valg av kunst

Kunstutvalget følger KOROs retningslinjer for god praksis til å følge opp prosjekter for kunst i offentlige bygg og uterom. Kunstplanen vil fungere som verktøy i dette arbeidet.

Ved valg av kunst til konsernet skal det tilstrebes at kravet til kunstnerisk kvalitet blir et overordnet hensyn, der nyskapende kunst bør vektlegges, at kunsten er tilpasset stedets og arkitekturens karakter og funksjon, og at det tas hensyn til brukernes interesser.

Varsel om utvidet arbeidstid

Block Berge Bygg AS melder at det i en periode fremover vil være behov for utvidet arbeidstid.

Denne perioden vil vare i om lag fire uker, og arbeidstid vil være fra 0700 til 2300.

Block Berge vil tilstrebe å avslutte arbeidet om kvelden rundt klokken 22.00. Enkelte dager vil det kunne bli aktivitet noe lenger, men ikke lenger enn 23.00.

Arbeidsoperasjoner vil være forskaling/støping i forbindelse med betongarbeider.

Vi vil i den grad det er mulig, forsøke å holde lavest mulig støynivå på arbeidene som utføres etter klokken 19.00.

Det er utarbeidet ny støyprognose for prosjektet i henhold til veileder T-1442 Veileder i forbindelse med anleggsstøy.

Denne viser at støy fra betongarbeider vil være innenfor de offentlige retningslinjer og de krav som stilles til støynivåer om kveld mellom klokken 19.00 og 23.00.

Vi beklager de ulemper dette arbeidet vil ha for naboer.

Arbeid på tomten i kveld 5. oktober

I forbindelse med støpearbeid i dag har det oppstått et problem som medfører at det blir utført arbeid på tomten utover klokken 19.00. Arbeidet forventes å være avsluttet innen klokken 2200. Vi beklager eventuelle forstyrrelser dette måtte medføre.

Oppfølging fra informasjonsmøte

Tirsdag 12. september ble det gjennomført et informasjonsmøte. Her finner du flere detaljer om parkering, presentasjoner og en ny Facebook-gruppe.

Det siste først: Vi skal sørge for å ha oppdatert informasjon på finansparken.no. Samtidig har vi opprettet en ny Facebook-gruppe for Finansparken, hvor alle som er interessert kan melde seg inn. Der vil vi svare på spørsmål og legge ut oppdatering med jevne mellomrom. Det skal være lav terskel for å komme med ris og ros i denne gruppen.

Parkering i Rosenberggata
Under informasjonsmøtet tirsdag 12. september, ble det løftet et spørsmål om parkeringsforholdene i Bjergsted. På grunn av korttidsparkering i Rosenberggata, får ikke beboerne i området mulighet til å parkere der i lengre perioder på dagtid. Vi har tatt dette videre med Stavanger kommune.

Den midlertidige løsningen som er innført, som altså er korttidsparkering i Rosenberggata, er for at Bjergsted barnehage skal ha parkeringsplasser til levering av barn. Barnehagen har mistet parkeringsplassene de hadde tidligere. Kommunen har vurdert andre løsninger, men har kommet frem til at det ikke er andre parkeringsplasser barnehagen kan disponere enn dem som brukes i dag. Det er derfor ikke mulig å få endret dette på nåværende tidspunkt.

Stavanger kommune opplyser imidlertid at det er andre parkeringsplasser som kan brukes i området, men at det er litt lengre gåavstand til disse.

Vi håper dette er noe oppklarende om parkeringssituasjonen i området rundt Finansparken i Bjergsted.

Ta gjerne kontakt med oss om du har flere spørsmål.

Presentasjoner fra september 2017:
Presentasjon fra nabomøte september 2017
Referat fra informasjonsmøte for naboer 12. september 2017

Presentasjoner fra august 2016:
Generell informasjon fra møte 23. august 2016.
Utdrag fra reguleringsplan

Informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte om framdriften i byggeprosjektet Finansparken i Bjergsted. Møtet finner sted i auditoriet til SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted Terrasse 1, tirsdag 12 september kl 17:30

Etter en forsinket oppstart er vi nå helt ferdig med sprengningsarbeidet. Betongarbeidet er i gang for fullt og vil pågå flere måneder fremover. Vi vil informere om videre fremdrift og har med totalentreprenørens prosjektledelse for å kunne svare på spørsmål fra salen.

Det blir enkel servering. 

 

Moderat støy lørdag 1. juli

Beklageligvis må det utføres noe arbeid på tomten kommende lørdag (1. juli) i tidsrommet kl. 09:00 til kl. 17:00. Arbeidet som vil bli utført, gjelder boring av energibrønner. Støynivået er vurdert til å være moderat.

Arbeider uke 25

I inneværende uke – uke 25 – vi vi gjøre oss ferdige med sprenging og utgraving av masse fra tomten. Nå gjenstår det arbeid med noe boring i forbindelse med energibrønner. Helgen 23. juni til og med 25. juni vil det bli arbeid på tomten som vil pågå fra fredag kl. 15:00 til kl. 21:00 og lørdag og søndag fra kl. 09:00 til kl. 22:00. Arbeidet vil bestå i å sette sammen og reise en tårnkran, som er nødvendig for resten av byggeprosjektet.