BREEAM-NOR

Finansparken skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR og har som mål å oppnå klassifiseringen Excellent.

 
 
 

Hva er BREEAM?
BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Hvorfor BREAM-sertifisere ditt prosjekt?
Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:
– Høyere markedsverdi
– Høyere leieinntekter
– Større belegg
– Lavere driftskostnader
– Økt brukertilfredshet
– Redusert finansiell risiko

Les mer om BREEAM NOR på Norwegian Green Building Council sine sider; www.ngbc.no

Finansparken sine BREEAM mål
Byggherre satte tidlig krav med høye miljøambisjoner.  Det er derfor utarbeidet flere miljøanalyser innenfor mange emner i skissefase. Det at disse analysene er gjort på et så tidlig tidspunkt i prosjektet skaper svært gode rammer for å oppnå gode miljøresultater og konkret effekt.  

Her er en liste over noen tiltak som skal gjennomføres for å nå ønsket klassifisering og redusere miljøbelastningen:
– Informasjon til naboer og andre interessenter gjennom brev og nett
– Restriksjoner på arbeidstid med hensyn til støy
– Tilgjengelig ”klagebok”
– Energisparetiltak på byggeplassen
– Måling av vannforbruk og energiforbruk
– Høy kildesorteringsgrad og effektivisering av ressursbruk
– Tiltak for å minimere støv fra byggetomten
– Tiltak for å hindre lysforurensing fra byggeplassen
– Alt trevirke brukt på byggeplass er innkjøpt på forsvarlig måte (står ikke på CITES-listen)
– Etablert faste rutiner for ren, tørr og ryddig byggeprosess
– Helsevennlig maling og lakk brukes
– Unngår produkter med høyt innhold av VOC (flyktige organiske forbindelser) og forbyr produkter som ikke kan fremlegge nødvendig dokumentasjon
– Det etterspørres materialer som har miljødeklarasjoner, er Svanemerket eller tilsvarende.
– Totalforbud på miljøgifter som står på A20 listen (A20 listen er basert på Klifs utvalg av verstingsstoffer)
– Reisevaneundersøkelse for leietaker i forbindelse av utarbeidelse av mobilitetsplan
– Høy EL-bil parkeringsbelegg
– Lav parkeringsdekning pr ansatt
– Godt tilrettelagt for sykling til jobb, med sykkelparkering, garderober og tørk.
– Ansvarlig innkjøp– valg av miljøsertifiserte leverandører.
– Dagslys og godt utsyn
– Klimgassregnskap laget- reduksjon av klimagasser til ca 28 % i forhold til referanse bygg.
– LCC – Livssykluskonstandsvurderinger gjort på takoverflate og komfortkjøling
– LCA – Livssyklusanalyser  av dekker og fasader
– Brukerveileder for bygget skal lages for bankens ansatte
– Fuktsikring og robust konstruksjon.
– Energiforsyning med lavt klimagassutslipp - Varmepumper med overskudd fra datasentral og energibrønner. Elkjel som backup.
– Heiser- energieffektivt heissystem
– Bygningskonstruksjonens energieffektivitet - Byggets netto energibehov til oppvarming og kjøling, skal beregnes iht NS 3031 og kriterier gitt for lavenergi og passivhus
– Redusere konsekvenser for eksisterende økologi og gjenbruk av areal.

Noen detaljer i tall
BREEAM-NOR klasse og score:   Excellent – antatt poeng oppnåelse 79,1%
Brutto gulvareal (BRA):   21269,4 m²
Tomtestørrelse:   2624 m²
Område for lagring:   579,6 m²
Areal allment tilgjengelig:   334,5 m²
Areal bygd for offentlig bruk:   3064,5 m²
Beregnet strømforbruk:   79,4 kWh/m²
Beregnet bruk av fossil energi:   0
Beregnet produksjon av fornybar energi:   15,6 kWh/m²
Beregnet vannforbruk:   11,4 m³/person/år       

Ta gjerne kontakt med prosjektets AP (Akkreditert Profesjonell) Kristin Bryne-Sandvik kbs@blockberge.no for mer informasjon om BREEAM NOR sertifiseringen.