Disse fem skal konkurrere om kunstprosjekt

I forbindelse med byggingen av Finansparken i Bjergsted er det satt ned et kunstutvalg. Dette utvalget har hatt som oppgave å utarbeide en kunstplan, som skal følges for å realisere kunstprosjekter av høy kvalitet for bygget.

Kunstplanen finnes i sin helhet som pdf her.

Første steg i planen vil realisere et kunstprosjekt for atriet i Finansparken. 

Til realiseringen av kunstprosjekt for atriet er det innbudt fem kunstnere som vil konkurrere om å utforme forslag. De fem utvalgte kunstnerne ble utvalgt etter en grundig gjennomgang av de 91 kandidatene som søkte til den åpne prekvalifiseringen. Den åpne utlysingen resulterte i interesse fra mange gode kunstnerskap og kunstutvalget har vært godt fornøyd med variasjon og bredde til de innsendte påmeldingene som bestod av både nasjonale og internasjonale kandidater.

Kandidatene

Kandidatene som skal konkurrere om å utforme forslag til kunstprosjekt til atriet har en internasjonal spennvidde og stod frem som sterke kandidater blant annet med hensyn til erfaring med tidligere prosjekter, god kjennskap til ny teknologi og med gjennomreflekterte søknader som responderte godt på kunstplanens intensjon.

Kunstutvalget har valgt ut følgende kandidater som er invitert til konkurransen:

Wolfgang Buttress (England)

Chris Salter (Canada)

Anne Marthe Dyvi (Norge)

Joachim Sauter (Tyskland)

Gregory Lasserre & Anais met den Ancxt (Frankrike)

De inviterte kandidatene vil få frist til 1.mai med å levere sine forslag med kunstprosjekt til atriet. Vinneren av oppdraget vil annonseres før sommeren og får en produksjonstid frem til montering av kunstverket sommeren 2019.

GÅR FREMOVER: Slik ser det ut på byggeplassen i Finansparken nå. Foto: Aeroview

GÅR FREMOVER: Slik ser det ut på byggeplassen i Finansparken nå. Foto: Aeroview

Vår visjon

Kunsten i Finansparken skal medvirke til en helhetlig estetisk utforming, og legge til rette for kunstopplevelser for alle brukerne av bygget. Kunsten kan understøtte visjonen til Finansparken – «en arena for verdiskaping».

Kunstprosjekt kan være frittstående eller integrert som del av bygningen. Kunstprosjekt skal ses i sammenheng med områdets, byggets og arkitektens visjon.

Hensikten med kunstprosjektene er å gi brukerne og besøkende anledning til å oppleve kunst i deres kontakt med konsernet. Finansparken ønsker å bidra til økt trivsel ved å tilby kunstopplevelser. Gjennom en variert kunstsamling vil konsernet bidra til aktiv kunstformidling og økt forståelse av kunst.

Kriterier for valg av kunst

Kunstutvalget følger KOROs retningslinjer for god praksis til å følge opp prosjekter for kunst i offentlige bygg og uterom. Kunstplanen vil fungere som verktøy i dette arbeidet.

Ved valg av kunst til konsernet skal det tilstrebes at kravet til kunstnerisk kvalitet blir et overordnet hensyn, der nyskapende kunst bør vektlegges, at kunsten er tilpasset stedets og arkitekturens karakter og funksjon, og at det tas hensyn til brukernes interesser.